MEDLEMSVILKÅR

MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR

Storhaug Treningssenter AS

Breivikveien 31

4014 Stavanger

post@gymsts.no

tlf. 918 67 958

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.

Det er medlemmets plikt å sette seg inn senterets rømningsplan/branninstruks. Denne finner du ved nødutgangsdøren ved inngangsporten på ditt senter.

1. Rettigheter og plikter som medlem i Storhaug Treningssenter

Storhaug Treningssenter:

Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemsbrikke.

Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.

Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med eventer på senteret.

Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor vår kontroll.

Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av Storhaug Treningssenter.

Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.

Etterstreber et dopingfritt miljø i enhver aktivitet i regi av Treningssenteret

Treningssenteret er kun en formidler av PT avtaler. Betaling og utførelse av PT timer er en avtale mellom medlemmet og den enkelte PT. Treningssenteret kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for PT avtaler avtalt med PT på Treningssenteret.

All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

Medlemmet:

Plikter endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer

Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet etter gjeldende takst.

Aksepterer at Storhaug treningssenter fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.

Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret.

Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr etter til enhver tid gjeldene regler og for faktiskt utført trening.

Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.

Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering el., ring alarmtelefonen.

Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker. Dersom man må bryte opp hengelås på skap pga mistet nøkkel el, har medlemmet ikke anledning til å gjøre dette på egen hånd. Dette skal foretas av Treningssenterets personale. Dersom dette skjer på tider hvor senteret ikke er bemannet, må medlemmet betale for ekstraordinært fremmøte, se egne priser på våre hjemmesider, evt vente til senteret er bemannet. Skap kan kun brukes når du selv er tilstede på senteret. Skap kan bli åpnet av personalet hvis skap er låst og du selv ikke er tilstede på senteret.

Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

Plikter å sette seg inn i hvilken aldersgrense som gjelder på senteret han/hun skal trene. Ved brudd på aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli refundert.

Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. Treningssenteret vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved mistanke. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og utestenge deg som medlem for all fremtid. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er straffbart og vil kunne føre til anmeldelse.

Generelle kontraktsbestemmelser

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en måneds oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra førstkommende første. Se punkt 6 om oppsigelse.

Medlemmet er selv ansvarlig for å sjekke aldersgrense for gjeldende senter.

Betaling av medlemskapet

Betaling for resterende dager i innværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av avtale.

Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 1. i hver måned.

Treningssenteret forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.

Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.

Storhaug treningssenter AS er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Angrerett

Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom kjøpet er gjort utenfor senterets fysiske lokaler og medlemskapet ikke er benyttet.

Prosedyre ved manglende betaling

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan Treningssenteret sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

Oppsigelse av medlemsavtalen.

Oppsigelsen skal skje via ”Min side”, avslutt medlemskap.

Ved oppsigelse for abonnement uten bindingstid opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 1. desember.

Ved oppsigelse av medlemskap med binding opphører medlemskapet når abonnementet har løpt i 12 måneder fra innmeldingsdato.

Treningssenteret forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på Treningssenterets interne retningslinjer

Frysing av medlemskap

Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer:

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato. Frys gjøres via "min side"

Personvern

Når du registrerer deg hos et senter hos oss så oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for registrering, adgangskontroll, fakturering samt kontakte deg om forhold i forbindelse ditt medlemsskap. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering. Denne historikken slettes ikke og er også tilgjengelig for deg på "Min side". Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet under registreringen.

Av sikkerhetshensyn krypterer vi alle passord som lagres hos oss. Kredittkortnumre oppbevares ikke hos oss, men hos vår betalingspartner NETS. Dette er for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om bruk av nettsiden og ditt bruk av medlemskortet på de aktuelle sentre. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging samt adgangskontroll for det aktuelle senteret. Vi lagrer passeringshistorikk med bilder/video av passering (video lagres i 7 dager ihht regelverk). Disse data brukes ved sjekk av passeringshistorikk og ved mistanke om misbruk.

Vi  selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller. Relevante opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre handelen deles med betalingspartner.

Daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Nettsiden benytter cookies.

Se mer info under "Personvern" på nettsiden